Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

 

 • Definities

1.1 Gebruiker: De leerling of de verantwoordelijke medewerker van de school (bijvoorbeeld een docent of decaan). Het soort Gebruiker bepaalt onder andere voor welk deel van de software de Gebruiker is geautoriseerd.
1.2 Content: alle via de software  toegankelijke gegevens en bestanden van I Save Lives of van de Leden zoals bijvoorbeeld klassen, gebruikersnamen en profielinformatie.
1.3 Software: Alle eigen software van I Save Lives. Hieronder valt de Serious Game, E-Learning en Leraren Portaal en alle bijbehorende documenten.
1.4 Hardware: Al het, door I Save Lives, van derden bijgeleverde cursusmateriaal.

 

 • Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een voor akkoord ondertekende offerte, door een daartoe bevoegd persoon.

 

 • Betaling 

4.1  Betaling dient 14 dagen na moment van de verzenddatum van de factuur te geschieden. 

4.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van I Save Lives op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

 

 • Klachten

5.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan I Save Lives. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat  I Save Lives in staat is adequaat te reageren.

5.2 I Save Lives spant zich in om alle klachten zo snel mogelijk te behandelen, na ontvangst van een klacht heeft I Save Lives uiterlijk 14 dagen behandeltijd voor de klacht.

 • Annulering 

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een licentie gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. I Save Lives mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 Als er na annulering kosten voortkomen of reeds gemaakt zijn, bijvoorbeeld verzendkosten, gemaakte uren etc. zullen deze volledig worden doorberekend aan de annulerende gebruiker.

 

 • Incassokosten

7.1 Is de gebruiker in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gemaakte incassokosten van I Save Lives voor rekening van gebruiker.

 

 • Duur en opzegging

8.1 De gebruiker kan elk jaar een nieuwe licentie aanschaffen. Het account wordt dus niet automatisch verlengd.

8.2 De gebruiker schaft een licentie aan op het gebruik van de Software van I Save Lives. Deze is één jaar geldig is.

8.3 Tussentijds de licentie opheffen is niet mogelijk. Het account kan op inactief gezet worden door I Save Lives indien gewenst maar dit zal geen invloed hebben op de financiële afwikkeling van de licentie.

 

 • Geheimhouding 

9.1 Partijen zullen alle informatie betreffende (de bedrijfsvoering van) de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de inhoud van de overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst, en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeids- en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie.

 

 • Intellectueel eigendom en auteursrecht

10.1 Alle door I Save Lives verstrekte stukken, zoals cursusmateriaal, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van I Save Lives worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.2 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 • Aansprakelijkheid

11.1 I Save Lives is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.2 I Save Lives heeft hygiënevoorschriften te vinden in op het leraren portaal, dit is een advies en hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de hygiëne. 

 

 • Software

12.1 Algemene bepalingen over de inhoud van de software

12.1.1 Openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de software is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van I Save Lives

12.1.2 De software wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de inhoud van de software kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

12.1.3 I Save Lives is gerechtigd op elk moment de indeling van de software aan te passen te zonder daarover mededeling te hoeven doen.

12.1.4 I Save Lives spant zich in om software beschikbaar te stellen. Zij garandeert echter niet dat dit te allen tijde, zonder storingen en/of onderbrekingen het geval zal zijn. I Save Lives behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te voeren en de software daarbij zo nodig (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

 

12.2 Registratie in de software

12.2.1 Om de software op interactieve wijze te kunnen gebruiken – dat wil zeggen de persoonlijke informatie op het Account te beheren – dient de Gebruiker eerst de benodigde gegevens aan I Save Lives te verstrekken en een akkoord op de offerte te hebben gegeven.

12.2.3 De Gebruiker is gehouden deze gegevens naar waarheid in te vullen. Door te registreren verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de software en overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden te handelen.

12.2.4 De gebruiker creëert eigen inloggegevens.

12.2.5 I Save Lives verstrekt de speelcode alleen aan de gebruiker zelf. 

12.2.6 I Save Lives mag ervan uit gaan dat wanneer er op de software wordt ingelogd op een Account, deze handeling door de Gebruiker geschiedt die zich heeft ingeschreven.

12.2.7 De Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Gebruiker wordt aangeraden zijn inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij zijn inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan.

12.2.8 Mocht I Save Lives om wat voor reden dan ook schade lijden ten gevolge van het door de Gebruiker aan derden verstrekken van zijn inloggegevens, dan is de Gebruiker daarvoor ten volle aansprakelijk.

12.2.9 De Gebruiker dient I Save Lives op de hoogte te stellen als de Gebruiker weet of een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. I Save Lives heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

 

12.3 Gedragsregels

De Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de software en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat de Gebruiker:

 

 • alle  in de software weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van I Save Lives en medewerkers van zijn van de school/opleiding;
 • geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet-of regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
 • geen Content zal plaatsen die seksueel-georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend is;
 • geen Content van I Save Lives of andere Leden zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 • geen Content zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt;

12.3.1 De Gebruiker erkent dat I Save Lives niet verplicht is om uit eigen beweging Content van Leden op wat voor wijze dan ook te controleren, of te bewerken, noch voor plaatsing van de Content, noch daarna. 

12.3.2 Indien I Save Lives tot het inzicht komt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze gebruiksvoorwaarden voldoet, is zij bevoegd deze Content naar eigen goeddunken te verwijderen dan wel aan te passen.

 • Hardware

13.1 Het programma van I Save Lives bevat cursusmateriaal zoals reanimatietorso’s, hygienedoekjes etc. Deze materialen zijn verstrekt vanuit derden. 

13.2 Bij producten verstrekt vanuit derden gelden diens garantievoorwaarden. De gebruiker dient contact op te nemen met I Save Lives. I Save Lives handelt het af met de fabrikant en koppelt de resultaten terug aan de gebruiker. 

13.3 I Save Lives spant zich in problemen met hardware zo snel en zorgvuldig mogelijk af te handelen maar kan hier geen termijn aan binden gezien I Save Lives afhankelijk is van de fabrikant

 

 

Menu