Algemene voorwaarden & Privacy

 

Algemene voorwaarden & Privacy

Training en deelname programma

 

Van de Besloten Vennootschap I Save Lives, gevestigd te Oudezijds Voorburgwal 306, 1012GL te Amsterdam, Nederland.

 

Artikel 1 Definities

1.1 I Save Lives is de gebruiker van deze

algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 Wanneer wordt gesproken over

opdrachtgever wordt hiermee bedoeld:

wederpartij, opdrachtgever, afnemer, deelnemer of extra deelnemer van I Save Lives.

1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.

1.4 Onder producten wordt onder andere

verstaan lesmateriaal, video’s, documenten, software, hardware etcetera.

1.5 Onder content wordt verstaan alle via de software  toegankelijke gegevens en bestanden van I Save Lives of van de deelnemers zoals bijvoorbeeld klassen, gebruikersnamen en profielinformatie.
1.6 Onder diensten worden de te leveren of

geleverde diensten, zoals training en (technische) ondersteuning, verstaan.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op

iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen I Save Lives en opdrachtgever, voor

zover deze voorwaarden niet door partijen

schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. I Save Lives en opdrachtgever zullen in overleg

een nieuwe bepaling overeenkomen ter

vervanging van de nietige of vernietigde

bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

2.4 I Save Lives is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 De door I Save Lives gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. I Save Lives is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders

aangegeven.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders

aangegeven.

3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en

daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is I Save Lives daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij I Save Lives anders aangeeft.

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet

automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot

stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is

ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal als mondeling.

4.2 De door I Save Lives opgestelde offerte,

overeenkomst of factuur wordt gezien als het

document wat de opdracht juist en volledig

weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen

onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende

afspraken of wijzigingen binden I Save Lives

alleen, wanneer deze door de opdrachtgever

schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn

bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4.4 I Save Lives is gerechtigd, na het aangaan

van de overeenkomst, van opdrachtgever

zekerheid te eisen dat zowel aan de

betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

 

Artikel 5 Uitvoering door derden

Opdrachtgever stemt ermee in dat I Save Lives de overeenkomst onder haar

verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of

verbonden zijn aan I Save Lives of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

 

Artikel 6 Facturatie en betaling

6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en 

omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van I Save Lives of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief.

6.3 I Save Lives is steeds gerechtigd van

opdrachtgever een voorschot van betaling te

vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

6.4 Opdrachtgever is verplicht de door I Save Lives verzonden facturen te voldoen binnen

veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen

geheel voor rekening van opdrachtgever.

6.5 Betaling in termijnen is slechts mogelijk

wanneer dit aangegeven wordt door I Save Lives.

6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn

betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

6.7 Indien de opdrachtgever kiest voor deelname waarbij deze zelf traint met de bijgeleverde software zal er aan het eind van de periode een factuur worden gestuurd voor het aantal geactiveerde accounts op basis van het schriftelijk bevestigd tarief.

6.8 Een account wordt al geactiveerd geregistreerd zodra er op dit account gebruik wordt gemaakt van de software in combinatie met de meegeleverde hardware, namelijk de reanimatiepop.

6.9 Elke deelnemer wordt geacht de software te gebruiken op een voor hem of haar uniek account. Indien dit niet het geval is, is I Save Lives gerechtigd om achteraf op basis van een schatting het aantal geactiveerde accounts te factureren.

 

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

7.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het

noodzakelijk is om de afgesproken

werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,

zullen I Save Lives en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.

7.2 Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een

opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

7.3 Wanneer partijen overeenkomen dat de

opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. I Save Lives zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

7.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen

financiële consequenties hebben of andere

gevolgen hebben op de overeenkomst, zal I Save Lives opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

7.5 Indien een vast honorarium is

afgesproken/overeengekomen zal I Save Lives aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

 

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat

I Save Lives de juiste en volledige informatie

heeft gekregen die I Save Lives aan

opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.

8.2 Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.

8.3 Wanneer er een tijdsplanning is voor een

programma en/of onderdelen van een

programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.

8.4 Tijdens de training dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

 

Artikel 9 Rechten van I Save Lives

I Save Lives is gerechtigd om:

 1. De inhoud van een programma, dienst of

product tussentijds te wijzigen voor

kwalitatieve verbetering;

 1. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen in een programma;
 2. De planning van onderdelen van een

programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

 1. Te bepalen welke trainer een training zal geven en eventueel een trainer tussentijds te vervangen;
 2. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat I Save Lives gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 3. (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan

deelname om welke reden dan ook. De

betreffend deelnemer(s)/afnemer(s)

ontvangen hiervan bericht, zonder dat I Save Lives verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen

prestaties) worden gerestitueerd.

 

Artikel 10 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma

10.1 Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door I Save Lives.

10.2 Bij annulering of opzegging is I Save Lives

niet gehouden tot restitutie van het door

opdrachtgever betaalde bedrag en is

opdrachtgever gehouden de (nog eventueel)

verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.

10.3 Bij annulering en opzegging, zoals

omschreven onder artikel 10.1, voor deelname aan het programma inclusief het gebruik van de software en hardware:

 1. Na aanmelding van de deelnemer door I Save Lives in het systeem, wat niet eerder gebeurt dan 4 weken voor de deelname, tenzij anders overeengekomen, wordt 50% van het

factuurbedrag in rekening gebracht.

 1. Binnen 24 uur voor de deelname bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

10.4 Bij annulering en opzegging, zoals

omschreven onder artikel 10.1, voor

trainingsopdrachten:

 1. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
 2. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 3. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

10.5 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor een training met open inschrijving:

 1. Binnen 4 weken voor de start bedragen de

kosten 50% van het factuurbedrag.

 1. Binnen 1 week voor de start bedragen de

kosten 100% van het factuurbedrag.

 

Artikel 11 Annulering door I Save Lives

(tussentijds) bij een programma

Wanneer I Save Lives verhinderd is, zal de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert I Save Lives het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

 

Artikel 12 Opschorting en beëindiging

12.1 I Save Lives is bevoegd haar

werkzaamheden op te schorten of de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):

 1. opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 2. opdrachtgever in verzuim is de geleverde

zaken in ontvangst te nemen; en/of

 1. na het sluiten van de overeenkomst I Save Lives de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
 2. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 3. opdrachtgever insolvent is, waaronder

begrepen dat opdrachtgever in staat van

faillissement wordt of is verklaard, sprake is

van surseance van betaling en/of aanvraag

daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke)

schuldsaneringsregeling; en/of

 1. opdrachtgever niet (meer)

beschikkingsbevoegd is over zijn

vermogen.

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden

volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van

opdrachtgever reeds door I Save Lives verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van I Save Lives om de gehele schade in rechte te vorderen.

12.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel

strekken alle ontvangen termijnen primair in

mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten van onder andere trainingen en programma’s

13.1 De intellectuele eigendomsrechten van de

door I Save Lives ontwikkelde trainingen,

programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, ezines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden

en informatie die voortkomen uit de

werkzaamheden en software die I Save Lives gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

13.2 Het intellectueel eigendomsrecht en

auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde

manieren worden niet op basis van een

overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van I Save Lives is het niet

toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een

vergoeding.

13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door I Save Lives geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 I Save Lives spant zich naar haar beste

inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop I Save Lives geen invloed uit kan oefenen. I Save Lives kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

14.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van I Save Lives beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.

14.3 I Save Lives is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van I Save Lives.

14.4 I Save Lives is niet aansprakelijk voor

schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

14.5 I Save Lives is niet aansprakelijk voor

schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden.

14.6 De te volgen hygiënevoorschriften zijn een advies en hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de hygiëne. 

14.7 De opdrachtgever vrijwaart I Save Lives

voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.8 De opdrachtgever vrijwaart I Save Lives

voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de

overeenkomst schade lijden en welke aan de

opdrachtgever toerekenbaar zijn.

14.9 I Save Lives is nimmer aansprakelijk voor

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke

omstandigheid buiten I Save Lives haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

15.2 Onder overmacht wordt mede verstaan:

oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen I Save Lives, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.

15.3 Als I Save Lives door overmacht haar

verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever I Save Lives niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 16 Geheimhouding vertrouwelijke

informatie

16.1 Alle informatie die verkregen zal worden

tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die I Save Lives in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of I Save Lives daartoe is

gehouden op grond van wet- en regelgeving.

16.2 Opdrachtgever is gehouden tot

geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van I Save Lives of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een  programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door I Save Lives of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 

Artikel 17 Persoonsgegevens

I Save Lives behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de

overeenkomst met opdrachtgever strikt

vertrouwelijk en in overeenstemming met

geldende privacy wet- en regelgeving.

 

Artikel 18 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden

dienen, op straffe van verval van recht, door

opdrachtgever binnen acht (8) dagen na

ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij I Save Lives.

 

Artikel 19 Software

19.1 Algemene bepalingen over de inhoud van de software

19.1.1 De software wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de inhoud van de software kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

19.1.2 I Save Lives spant zich in om software beschikbaar te stellen. Zij garandeert echter niet dat dit te allen tijde, zonder storingen en/of onderbrekingen het geval zal zijn. I Save Lives behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te voeren en de software daarbij zo nodig (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

 

19.2 Registratie in de software

19.2.1 De deelnemer creëert eigen inloggegevens.

19.2.2 I Save Lives verstrekt de speelcode alleen aan de deelnemer zelf. 

19.2.3 I Save Lives mag ervan uit gaan dat wanneer er op de software wordt ingelogd op een account, deze handeling door de deelnemer geschiedt die zich heeft ingeschreven.

19.2.4 De deelnemer weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Deelnemer wordt aangeraden zijn inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij zijn inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan. 

19.2.5 Mocht I Save Lives om wat voor reden dan ook schade lijden ten gevolge van het door de deelnemer aan derden verstrekken van zijn inloggegevens, dan is de deelnemer daarvoor ten volle aansprakelijk.

19.2.6 De deelnemer dient I Save Lives op de hoogte te stellen als de deelnemer weet of een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen, wachtwoorden en/of speelcode in handen zijn gekomen van onbevoegden. I Save Lives heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

 

19.3 Gedragsregels

De deelnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de software en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig deelnemer. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat de deelnemer:

 

 • alle  in de software weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van I Save Lives en/of medewerkers van de school/opleiding;
 • geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet-of regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
 • geen content zal plaatsen die seksueel-georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend is;
 • geen content van I Save Lives of andere deelnemers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 • geen content zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt;

19.3.1 De deelnemer erkent dat I Save Lives niet verplicht is om uit eigen beweging content van deelnemers op wat voor wijze dan ook te controleren, of te bewerken, noch voor plaatsing van de content, noch daarna.

19.3.3 Indien I Save Lives tot het inzicht komt dat bepaalde content van deelnemers niet aan deze algemene voorwaarden voldoet, is zij bevoegd deze content naar eigen goeddunken te verwijderen dan wel aan te passen.

 

Artikel 20 Hardware

20.1 Bij het programma van I Save Lives kan cursusmateriaal zoals reanimatiepoppen worden geleverd. Deze materialen zijn verstrekt vanuit derden. 

20.2 Bij producten verstrekt vanuit derden gelden diens garantievoorwaarden. De deelnemer dient contact op te nemen met I Save Lives. I Save Lives handelt het af met de fabrikant en koppelt de resultaten terug aan de deelnemer. 

20.3 I Save Lives spant zich in problemen met hardware zo snel en zorgvuldig mogelijk af te handelen maar kan hier geen termijn aan binden gezien I Save Lives afhankelijk is van de fabrikant.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

21.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt

gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

21.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van I Save Lives.

 

(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 21)

Dankjewel voor het invullen, we nemen zo snel mogelijk contact met je op.